UPDATE LEGISLATIV – MODIFICĂRI ÎN MATERIA RECEPȚIEI LUCRĂRILOR

Hotărârea Guvernului nr. 343/18.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente

 1. Prezentare generală

La data de 30.05.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României hotărârea Guvernului nr. 343/18.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.

Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 intră în vigoare la data de 29.07.2017 și cuprinde un nou regulament privind recepţia construcţiilor și instalațiilor aferente acestora („Noul Regulament”) care îl va înlocui pe cel prevăzut în anexa Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 („Vechiul Regulament”).

 1. Sfera de aplicare

Prevederile Noului Regulament privind recepția construcțiilor nu se aplică construcțiilor pentru care recepția la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală, se află în desfășurare la data intrării sale în vigoare.

Prin excepție, în cazul în care recepția la terminarea lucrărilor a fost efectuată până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2017 în baza prevederilor Vechiului Regulament, iar comisia de recepție a recomandat admiterea recepției cu obiecții, vor fi considerate neconformități în sensul Noului Regulament acele obiecții care nu au fost remediate în termenele convenite.

În acest caz, recepția finală se va realiza potrivit prevederilor Noului Regulament, iar neconformitățile care nu au fost remediate determină suspendarea procesului de recepție finală.

Nu se supun prevederilor Noului Regulament obiectivele de investiții cuprinse în programele autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995 (Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază).

3.              Principale modificări legislative

3.1.           Recepția parțială

Noul Regulament prevede în mod expres posibilitatea efectuării recepției la terminarea lucrărilor și, respectiv, a recepției finale și pentru părți/obiecte/sectoare din/de construcție, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic și funcțional. Procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției servește și la înscrierea dreptului de proprietate asupra construcțiilor, pe stadii de execuție, în cartea funciară.

Conform Noului Regulament investitorul poate decide, motivat, preluarea de la executant a unei părți din construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție. În acest caz, între investitor și executant va fi încheiat un proces-verbal de recepție parțială.

3.2.          Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Noul Regulament aduce modificări și în ceea ce privește componența obligatorie a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

Astfel, conform noii reglementări, comisia de recepție la terminarea lucrărilor trebuie să fie alcătuită în mod obligatoriu din următoarele persoane:

Ø  un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;

Ø  un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare;

Ø  între 1 – 3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.

În anumite cazuri prevăzute expres în Noul Regulament, comisia de recepție la terminarea lucrărilor se completează, în mod obligatoriu, cu următoarele persoane:

 • un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C.;
 • un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov;
 • un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură/Direcția pentru Cultură a Municipiului București;
 • un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare;
 • un diriginte de șantier, care nu face parte din componența comisiei de recepție și care asigură inclusiv secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor;

Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă în calitate de invitați la formalitățile de recepție la terminarea lucrărilor.

3.3.          Deciziile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor funcționează în mod valabil în prezența a 2/3 dintre membrii acesteia, iar decizia comisiei se ia cu majoritatea membrilor comisiei.

Noul Regulament instituie în favoarea reprezentanților autorității administrației publice care a emis autorizația de construire / desființare și ai organelor cu atribuții de control (reprezentanți ai ISC, ai Direcțiilor pentru Cultură sau ai ISU) din componența comisiei de recepție un drept de veto în cazul apariției unor diferențe de opinie între membrii comisiei.

În conformitate cu decizia comisiei de recepție, investitorul aprobă admiterea sau respingerea

 

recepției, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, semnând procesul – verbal la terminarea lucrărilor.

3.4.          Decizia cu privire la recepția lucrării.      Suspendarea

Spre deosebire de prevederile Vechiului Regulament, actuala reglementare stabilește faptul că recepția se poate admite numai fără obiecții, respectiv în cazul în care nu se constată existența aspectelor care determină suspendarea procesului de recepție.

În cazul în care există obiecții dintre cele prevăzute la art. 17 din Noul Regulament, comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție.

Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție la terminarea lucrărilor împreună cu executantul și nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare.

Acest termen poate fi decalat cu cel mult 90 de zile în cazul apariției unor condiții climaterice sau altor factori independenți de voința părților care determină imposibilitatea remedierii aspectelor constatate.

Recepția la terminarea lucrărilor se poate respinge în cazurile expres prevăzute în art. 18 alin. (2) din Noul Regulament, respectiv:

 • comisia de recepție nu a putut examina nemijlocit construcția;
 • executantul nu remediază aspectele ce au dus la suspendarea recepției;
 • nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor;
 • se constată vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele;

reprezentantul autorității administrației competente care a emis autorizația de construire/desființare, al ISC, al Direcțiilor pentru Cultură sau al ISU propun respingerea recepției;

 • se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire.

3.5.          Perioada de garanție

Data finalizării recepției la terminarea lucrărilor este data semnării de către investitor a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Perioada de garanție a lucrărilor stabilită prin contractul de execuție începe la data finalizării recepției la terminarea lucrărilor.

Potrivit prevederilor Noului Regulament, perioada de garanție este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către executant în cadrul procedurii de achiziție a execuției lucrărilor și menționată în contractul de execuție/lucrări, care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.

3.6.          Recepția finală

În ceea ce privește recepția finală, Noul Regulament prevede că aceasta este organizată de proprietar, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție.

Comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală dacă descoperă apariția, în perioada de garanție, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care pot fi înlăturate.

Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție finală împreună cu executantul și nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție finală.

La fel ca și în cazul recepției la terminarea lucrărilor, comisia de recepție finală decide admiterea recepției finale în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum și în cazul în care acestea au fost înlăturate.

Admiterea nu se poate face cu obiecțiuni.

Comisia de recepție finală decide respingerea recepției finale în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

 

***

Dumitrescu Băjenaru Oancea

Bucharest, 030828, District 3

61 Unirii Bvd. / F3 building

2nd entrance / 6th floor

Email: office@dbo.ro

Phone no.: +40 21 313 68 90

Fax no.: + 40 21 313 68 91